name size date
kitty-0.18.3.tbz2 4.0 MiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-0.19.1.tbz2 4.3 MiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-0.19.3.tbz2 4.3 MiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-0.20.1.tbz2 4.3 MiB 2021-10-31 06:44:13
kitty-0.20.3.tbz2 4.2 MiB 2021-10-31 06:44:13
kitty-0.21.2.tbz2 4.3 MiB 2021-10-31 06:44:13
kitty-0.23.1.tbz2 4.5 MiB 2021-10-31 06:44:13
kitty-terminfo-0.18.3.tbz2 24.7 KiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-terminfo-0.19.1.tbz2 24.8 KiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-terminfo-0.19.3.tbz2 25.0 KiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-terminfo-0.20.1.tbz2 24.3 KiB 2021-10-31 06:44:12
kitty-terminfo-0.21.2.tbz2 24.7 KiB 2021-10-31 06:44:13
kitty-terminfo-0.23.1.tbz2 25.2 KiB 2021-10-31 06:44:13